Antik Çağ Filozofları ve Düşünce Akımları


İnsanlık tarihinin var olduğu zamanların tamamına şahit olan felsefe, düşünsel ve evrensel fikirlerin iş birliğinin harika bir ürünüdür. Bu nedenle felsefeyi kullanabilmek ve anlayabilmek önemlidir. Her insan kendince felsefe yapabilir ya da düşünebilir ancak bu gelişi güzel ”istiyorum ve öyledir” demek olmadığını bilinmelidir.

Antik çağ filozofları
Antik çağ filozofları

Felsefeyi öğreten ve insanlara tanıtan bir uygarlık vardır; Antik Yunan Uygarlığı. Felsefecileriyle insan hayatına sorgulamayı, düşünmeyi ve araştırmayı aşılayan Antik Yunan, bu yönüyle dünya tarihinde yeri doldurulamayacak bir öneme sahiptir. Antik Çağ filozofları tarihin tozlu sayfalarına sadece isimlerini değil düşünce akımlarını da yazdırmışlardır. Felsefe Tarihinin babası olarak nitelendirilen Thales ile başlayan bu felsefi düşünce, Aristoteles ve Platon gibi filozoflarla zirveye çıkmıştır. Tüm sorunları çeşitli varyasyonlara göre düşünmüş ve yorumlamışlardır, ortaya çıkardıkları kavramları insanlığa kabul ettirmişlerdir. Bu nedenle kendilerinden sonra gelen birçok felsefecilere ilham kaynağı olmuşlardır.

Antik Yunan Filozofları, günümüzde her biri ayrı bir dal olarak adlandırılan toplum, sanat, varlık, insan, ahlak ve bilgi konularını uzun yıllar boyunca ele almış ve sistematik bir şekilde tartışmış ve etkilerini bugün dahi gösteren kaynaklar haline getirip kitaplaştırmışlardır.

Tarihi akışa göre kabul görmüş şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:

 • Sokrates öncesi dönem: Sokrates öncesinden ve Sokrates’e kadar olan kadar olan bütün filozofları ve düşünce akımlarını içerir.
 • Klasik dönem: Sokrates, Aristoteles ve Platon’un felsefe akımlarının işlendiği dönem.
 • Helenistik dönem: Aristoteles’in ölümünden itibaren başlayan bu dönem Hz. İsa’nın doğumuna kadar olan süredir.
 • Roma dönemi: Hz. İsa’nın doğumundan 5. yüzyıla kadar uzanan zaman dilimidir.

Antik Yunan Felsefesi aynı zamanda birçok okulda söz konusu olmuştur. Bu okullarda o dönemde yaşamış olan filozofların etkili bir ders vermesi söz konusudur. Öğrencileri tamamen felsefe, matematik ve doğa olayları ile eğitip geleceğe dönük yeni filozofların oluşmasını sağlamıştır. Bu okulları sınıflandırmak gerekirse (bazı kaynaklarda sınıflandırma farklılık gösterebilir):

Sokrates öncesi felsefecilerin kurdukları okullar;

 1. Milet Okulları
 2. Efes Okulu
 3. Elea Okulu
 4. Çoğulcu Okul

Bu okullara yön veren felsefeciler ise:

 • Thales
 • Anaximenes
 • Anaximandros
 • Pythagoras
 • Demokritos
 • Gorgias
 • Empedokles
 • Heraklitos
 • Parmanides
 • Zenon
 • Sokrates
 • Plotinos
 • Platon
 • Aristoteles

Antik Çağ Filozofları ve Düşünce Akımları

Bu ünlü filozofların her biri hayatı kolaylaştırabilecek belki de insanların farkındalık bulabileceği birçok düşünce akımı ortaya atmış, tartışmış ve cevaplamışlardır. Sözü edilen akımlara değinecek olursak:

Ampirizm: Deneycilik, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimlerle kazanılabileceğine inanan düşünce akımı.

Ateizm: Tanrı ve tanrıların varlığını kabul etmeyen felsefi akım.

Atomizm: Maddecilik, doğa olaylarının belirli kuramlar çerçevesinde maddelere dayalı olarak gerçekleştiğini kabul eden felsefi akım.

Analitik Felsefe: Konuşma diline ait cümleleri incelemeyi hedef alan felsefi düşünce akımı.

Anarşizm: Herhangi bir olguyu ya da otoriteyi her koşulda reddetmeyi öngören düşünce akımı.

Determinizm: Evren üzerindeki her olayın tamamen yasalar doğrultusunda olduğunu kabul eden ve bu yasaların belirli düzende ve zorunlulukta olduğunu kabul eden düşünce akımı. (bkz ; fizik kuramları)

Deizm: Dinsel bilgilerin yalnızca akıl yoluyla anlaşılabileceğine inanmak, vahiy ve esinlenmeyi her şekilde reddetmek ve yalnızca Tanrıya inanmak.

Dogmatizm: A priori yani değiştirilemez ilkeler doğrultusunda, tartışmaya kapalı, mutlak doğruları içeren, araştırmaya ve inceleyemeye olanak sağlamadan doğru kabul etmeden felsefi düşünce.

Fatalizm: Kadercilik, dünya üzerinde oluşan, kişilerin hayatlarını etkileyen tüm olayların olması gerektiği zaman dilimde olması gerektiği gibi oluştuğunu kabul etmek, özümsemek

Nihilizm: Yokçuluk veyahut hiççilik. Olan ve olacak her şeyin anlamdan ve değerden uzak olduğunu kabul eden düşünce akımı.

Platonculuk: Duyular ve gerçek dünya arasındaki farka inanan ve kanıtlamaya çalışan akımdır.

Aristotelescilik: Duyular ile dünyayı anlamak ve yaşamanın tamamen olağan olduğunu kabul etmektir.

Entüisyonizm: Akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik hem de üstünlük tanımaktır.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

74
74 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish